Privacyverklaring

 

Ons engagement inzake privacy

Mediafin NV, met maatschappelijke zetel te Havenlaan 86c bus 309, 1000 Brussel en met ondernemingsnummer 0404.800.301 (hierna: "Mediafin", "wij" of "onze"), in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, hecht veel belang aan privacy en verbindt zich er dan ook toe persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te beschermen en persoonsgegevens enkel op een eerlijke en rechtmatige manier te verwerken in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (hierna "GDPR"), alsook met alle toepasselijke huidige of toekomstige nationale of internationale wetgeving ter uitvoering of vervanging daarvan (hierna samen "Gegevensbeschermingswetten"). Deze Privacyverklaring is van toepassing op onze websitebezoekers (hierna "u" of "uw") voor de persoonsgegevens die Mediafin verzamelt en verwerkt via deze website en de daaraan gerelateerde diensten.

Begrippen als "verwerking", "verwerker", "verwerkingsverantwoordelijke" of "persoonsgegevens" hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze Privacyverklaring bevat essentiële informatie over hoe Mediafin, als verwerkingsverantwoordelijke, uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, inclusief voor welke doeleinden, hoe lang en wat uw rechten als betrokkene zijn. Mocht u na het zorgvuldig lezen van deze Privacyverklaring nog aanvullende vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.

De website van Mediafin kan links bevatten naar andere websites waarover wij geen controle hebben. Mediafin is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de praktijken van andere websites. Als u deze websites bezoekt via onze website, dient u het privacybeleid van die sites te bekijken, zodat u kunt begrijpen hoe zij uw informatie verzamelen, gebruiken en delen.

Verwerking van persoonsgegevens

Persoonsgegevens kunnen worden gedefinieerd als alle informatie aan de hand waarvan een natuurlijke persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. U kunt ons uw persoonsgegevens verstrekken in het kader van de volgende activiteiten, voor de overeenkomstige doeleinden en op basis van de vermelde gronden:

Contactformulier of correspondentie: Bij het invullen van het contactformulier op de website verwerkt Mediafin uw naam, e-mailadres en de inhoud van uw vraag of bericht. Als u rechtstreeks contact met ons opneemt (per e-mail, telefoon of brief), verwerken wij uw contactgegevens en de inhoud van deze correspondentie. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw vraag of bericht afdoende te behandelen. Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Wij vertrouwen niet op uw toestemming om uw persoonsgegevens in dit kader te verwerken, omdat de verwerking van uw contactgegevens en de inhoud van uw bericht of vraag noodzakelijk is om u van een antwoord te kunnen voorzien.

Voor verkoop- en marketingdoeleinden: Indien u klant bent van de diensten of producten van Mediafin, dan kunnen wij uw naam en contactgegevens gebruiken voor direct marketing campagnes, om u te informeren over promoties met betrekking tot de producten en diensten die Mediafin levert waarvan wij vermoeden dat deze interessant voor u zullen zijn. We kunnen de gegevens ook gebruiken om gerichte aanbiedingen te doen, bijvoorbeeld via e-mail, of om een advertentie te tonen op onze eigen website. Voor zover wettelijk toegestaan, versturen wij deze berichten of plaatsen wij de advertenties, op basis van het gerechtvaardigd belang van Mediafin, als wij merken dat u geïnteresseerd bent in of baat hebt bij onze diensten of producten. Indien nodig, zullen wij uw voorafgaande toestemming verkrijgen voor deze doeleinden. Het zal even gemakkelijk zijn om uw toestemming in te trekken als om ze te geven. Mediafin bewaart uw persoonlijke gegevens die worden gebruikt voor verkoop- en marketingdoeleinden tot 3 jaar nadat u geen klant meer bent.

Voor de levering van onze producten & diensten: Wanneer u bepaalde producten of diensten van Mediafin afneemt, verzamelen wij uw contactgegevens en facturatiegegevens. Dit is ten behoeve van het leveren van onze diensten en het beheren van onze (klant)relatie en op basis van uw koopovereenkomst met Mediafin. Wij bewaren deze gegevens tot 3 jaar na het sluiten van de laatste overeenkomst.

Optimalisatie en afstemming van de website en communicatie naar u: Op basis van ons gerechtvaardigd belang om dit te doen, kunnen we uw webgedrag (bv. klikfrequenties, tijd doorgebracht op website, het type browser dat u gebruikt,...) in geaggregeerde vorm verwerken om ons toe te laten de website en onze communicatie naar u te optimaliseren.

Verwerking van persoonsgegevens via sociale media: Mediafin is ook actief via sociale mediaplatforms (bijv. LinkedIn, Facebook). Wanneer u deze platforms gebruikt, deelt u mogelijk bepaalde persoonsgegevens met hen. Op de verwerking van uw persoonsgegevens door deze platforms is het privacybeleid van het betreffende platform van toepassing. Daarnaast kunnen wij ook persoonsgegevens verwerken die u via sociale mediaplatforms met ons deelt. De rechtsgrondslag die wij in dit geval toepassen, is afhankelijk van de situatie en context. Als u bijvoorbeeld via social media meer informatie over onze diensten aanvraagt, is de rechtsgrond die wij hanteren voor dit gebruik van uw persoonsgegevens de noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst.

Overige relaties: Wij verzamelen contactgegevens van onze huidige of toekomstige leveranciers en partners. Wij verwerken deze gegevens om onze overeenkomsten aan te gaan en om onze relaties of samenwerkingen te beheren. Deze verwerking is dus gebaseerd op het sluiten en uitvoeren van onze contracten en zakelijke relaties. Mediafin bewaart deze persoonsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van het laatste contract.

Mediafin verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens enkel te verwerken op een manier die verenigbaar is met de doeleinden waarvoor de gegevens aanvankelijk werden verzameld.

Uw rechten als betrokkene

Een van de doelstellingen van de GDPR is om individuen meer macht en controle te geven over hun persoonlijke gegevens. Onder voorbehoud van de bepalingen van de GDPR en voor zover van toepassing, hebt u de mogelijkheid om de volgende rechten uit te oefenen zoals beschreven in de GDPR, met inachtneming van bepaalde beperkingen:

Recht op informatie: U heeft het recht om geïnformeerd te worden over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt (met name welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgrond). De privacyverklaring die u nu leest, beoogt precies dit te doen.

Het recht
op inzage: U hebt het recht op toegang tot uw persoonsgegevens en om een kopie van de persoonsgegevens te vragen.

Het recht op rectificatie: U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren, of onvolledige persoonsgegevens te laten aanvullen.

Recht op wissing: U kunt verzoeken om wissing van de persoonsgegevens die over u worden bewaard. Het verzoek om uw persoonsgegevens te wissen kan niet altijd worden ingewilligd, bijvoorbeeld vanwege contractuele of wettelijke verplichtingen.

Recht van verzet: U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als de verwerking plaatsvindt op grond van het gerechtvaardigd belang of op grond van het algemeen belang dat Mediafin uw gegevens verwerkt. Wanneer uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, heeft u een absoluut recht om bezwaar te maken tegen deze verwerkingsactiviteit.

Recht om toestemming in te trekken: Voor de verwerking van uw persoonsgegevens die Mediafin met uw toestemming heeft verzameld, kunt u uw toestemming op elk moment intrekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van toepassing op de verwerking die door Mediafin is uitgevoerd vóór uw intrekking.

Recht op beperking van de verwerking: U hebt het recht om in bepaalde situaties beperking van de verwerking te verkrijgen, bijvoorbeeld als u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, gedurende een periode die Mediafin in staat stelt om de juistheid te verifiëren.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om de persoonsgegevens over uzelf, verwerkt door Mediafin, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en/of om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om een klacht in te dienen: In geval van problemen moedigen wij u aan contact op te nemen met Mediafin om tot een minnelijke schikking te komen. Indien u echter meent dat een minnelijke schikking niet mogelijk of wenselijk is, kunt u gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. U kan de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit van uw land raadplegen via de volgende link: https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Aangezien Mediafin voor de doeleinden van deze website optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, kunt u als betrokkene een verzoek tot uitoefening van uw rechten tot ons richten. Wij zullen er zorg voor dragen uw verzoek in overeenstemming met de GDPR te behandelen.

Bij het indienen van een verzoek om uw rechten uit te oefenen, kan Mediafin vragen om aanvullende informatie om uzelf te identificeren.

Als de verwerking van uw verzoek onredelijke maatregelen vereist (bijvoorbeeld het is technisch of organisatorisch bijna onmogelijk of extreem kostbaar) dan kan Mediafin u een redelijke vergoeding in rekening brengen in het licht van de administratieve kosten die het voldoen aan het verzoek met zich meebrengt.Mediafin kan ook weigeren verzoeken te behandelen die buitensporig zijn, met name door hun repetitieve karakter.

Voor vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar privacy@mediafin.be

Ontvangers en internationale doorgifte

Mediafin onthoudt zich van het openbaar maken of verkopen van persoonsgegevens van betrokkenen aan derden, alsmede van het openbaar maken van persoonsgegevens van betrokkenen, tenzij in de volgende specifieke gevallen:

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld tussen de verschillende vestigingen van Mediafin, indien deze overdracht noodzakelijk is voor het leveren van onze producten of diensten in lijn met het vooraf bepaalde doel;

Kopers, of potentiële kopers, van het geheel of een deel van het bedrijf van Mediafin (en hun professionele adviseurs);

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derde dienstverleners aan wie Luxury Leads bepaalde verwerkingsactiviteiten heeft uitbesteed. Deze derde partijen zijn gebonden aan contractuele verplichtingen om uw persoonsgegevens vertrouwelijk en adequaat beveiligd te houden, zoals ((i) hostingbedrijven (die onze online platforms hosten), (ii) technologie-/marketingtoolbedrijven (die ons helpen onze klanten te beheren en berichten af te leveren), (iii) analyticsbedrijven (die ons helpen de ervaring te verbeteren) en (iv) evenementenbedrijven (die ons helpen evenementen te beheren); en overheidsinstanties, regelgevende agentschappen en rechtshandhavingsambtenaren, indien dit vereist is voor de hierboven gespecificeerde doeleinden, indien daartoe verplicht door de wet, of indien dit vereist is voor de wettelijke bescherming van onze legitieme belangen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Met betrekking tot internationale doorgifte van persoonsgegevens en verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER), worden uw gegevens alleen doorgegeven aan andere vestigingen van Mediafin of aan partijen in derde landen, zoals softwareleveranciers en cloud- of mailingdiensten, wanneer dit is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Wij garanderen passende waarborgen die ervoor zorgen dat uw rechten ook door de ontvanger van de gegevens buiten de EER worden gerespecteerd in overeenstemming met een adequaat niveau van gegevensbescherming.

Bewaring van uw Persoonsgegevens

Mediafin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor wij de gegevens hebben ontvangen, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De bewaartermijnen verschillen naar gelang van het soort verwerkingsactiviteit en het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

Persoonsgegevens kunnen bijvoorbeeld langer worden bewaard indien daartoe een wettelijke of reglementaire reden bestaat, of korter indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en indien er voor ons geen legitieme reden meer is om ze te bewaren.

Wij garanderen dat wij slechts beperkte toegang zullen verlenen tot gearchiveerde gegevens en dat wij uw persoonsgegevens zullen verwijderen of anonimiseren indien de bewaartermijn is verstreken.

Beveiliging en Vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke Gegevens

Mediafin heeft technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen om vernietiging, verlies, vervalsing, wijziging, ongeoorloofde toegang of bekendmaking van uw persoonsgegevens aan derden en enige andere ongeoorloofde verwerking van deze gegevens te voorkomen.

Wij hebben alles in het werk gesteld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid te waarborgen van de informatiesystemen en -diensten waarin persoonsgegevens worden verwerkt. Al onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de privacy en veiligheid van uw gegevens te respecteren.

Contactgegevens

Als u opmerkingen, vragen of zorgen heeft over de informatie in deze Verklaring, of andere kwesties met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door Mediafin, kunt u contact met ons opnemen via e-mail emailadres privacy@mediafin.be, op TEL +32.2.423.16.11 of per post tav. DPO Office, Havenlaan 86c, bus 309, 1000 Brussel.

Wijzigingen aan onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of bijwerken om wijzigingen in onze praktijken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, of wijzigingen in de toepasselijke wetgeving weer te geven. Wij zullen dit doen door de bijgewerkte versie op deze website te plaatsen. Wanneer wij wijzigingen in onze Privacyverklaring publiceren, zullen wij de datum en het versienummer van de "laatste bijwerking" van onze Privacyverklaring wijzigen. Significante wijzigingen zullen op onze homepage worden gemeld. Niettemin raden wij u aan onze Privacyverklaring regelmatig te lezen.